Tidspunkt for opgørelse og indberetning af regulering for virksomheder med delvis momsfradrag

Forfatter: Redmark
Dato: 7. februar 2024
Emne: momsloven

I 2022 blev det vedtaget, at virksomheder skal betale renter af efterangivelser og korrektioner af moms i tilfælde, hvor virksomheden har indberettet for lidt i moms. I ”daglig tale” også kaldt positive rettelser vedrørende tidligere momsperioder. De nye regler trådte i kraft fra den 1. juli 2023. Senest er rentesatsen pr. 1. januar 2024 hævet til 0,9% pr. påbegyndt måned. Rentetilskrivningen gælder ikke for moms, som en virksomhed har indbetalt for meget.

Før der blev indført renter på korrektioner af moms, påløb der først renter på en sådan korrektion 14 dage efter påkrav. Dette skabte i princippet en situation, hvor virksomheder kunne spekulere i at indberette for sent, fremfor at indberette til tiden, hvis de stod uden pengene til at betale. Efter de nye regler vil renten altid løbe fra sidste rettidige betalingsdato for den momsperiode som korrektionen vedrører. Dette ville dog kunne give udfordringer for virksomheder med delvis fradragsret, såfremt der ikke var lavet særlige regler for hvornår en regulering af den delvise momsfradragsprocent skulle foretages.

Virksomheder der både har momspligtig og -fritaget omsætning, har en delvis momsfradragsret, som i det igangværende år opgøres efter en foreløbig fradragsprocent. Den endelige delvise momsfradragsprocent opgøres årligt for regnskabsåret, da den endelige fradragsstats fastsættes på baggrund af årets omsætning. Dette vil i princippet resultere i, at virksomheden risikerer at skulle betale renter i de tilfælde, hvor forholdet mellem deres momspligtige og -fritaget omsætning har ændret sig fra tidligere år.
For at forhindre dette, er der indført nye regler for virksomheder med delvis momsfradragsret.

De nye regler betyder at:

Virksomheden skal anvende den samme foreløbige momsfradragsprocent i hele regnskabsåret.
Hvis det bliver nødvendigt at regulere den foreløbige fratrukne moms, enten grundet en større eller mindre momspligtig omsætning end det regnskabsår, der har dannet grundlag for den foreløbige fradragsprocent, skal denne korrektion medtages i den almindelige momsangivelse som omfatter 6. måned efter udløb af regnskabsåret.

Herved undgås, at der sker en rentetilskrivning ved korrektioner forårsaget af en ændret delvis momsfradragsprocent.

Den foreløbige fradragssats kan findes på to måder:

Enten bruges den endeligt opgjort momsfradragsprocent, der er opgjort på baggrund af fordeling af omsætningen i regnskabsåret forud for indeværende regnskabsår.
Denne metode anvendes, hvis den endelige momsfradragsprocent for det forudgående regnskabsår er opgjort på det tidspunkt, hvor virksomheden indberetter moms i den første afgiftsperiode i indeværende regnskabsår.

Alternativt kan den opgjorte endelig momsfradragsprocent fra året før det regnskabsår der er forud for indeværende regnskabsår anvendes.
Denne metode anvendes, hvis den endelige momsfradragsprocent for det forudgående regnskabsår ikke er opgjort, når virksomheden skal indberette moms i den første afgiftsperiode i indeværende regnskabsår.