Praksisændring – betydning for fysioterapeuter?

Forfatter: Redmark
Dato: 30. maj 2023

I forbindelse med en lovændring til momsloven (L106 – vedtaget juni 2022) blev det i bemærkningerne hertil anført, at den danske praksis vedrørende fritagelser for undervisningsydelser ikke er i overensstemmelse med EU-rettens praksis.

Efter den hidtidige danske praksis er fx undervisning i sprog, musik og legemsøvelser, håndarbejde og tegning blevet anset for momsfri ”skoleundervisning” – med undtagelse af, når undervisningen er udbudt at  kursusvirksomheder. Denne praksis skal – ifølge udkastet til lovforslaget – ændres, så den danske praksis kommer i overensstemmelse med EU-domstolens praksis på området.

Praksis ændringen vil indsnævre momsfritagelsen og medføre, at visse udbydere af holdundervisning går fra at levere momsfrie holdundervisningsydelser til at levere momspligtige undervisningsydelser.

Skattestyrelsen udsendte herefter 3 udkast til styresignaler om ændringen af praksis (juli 2022), hvoraf det ene omhandler praksisændringen for undervisning. Overordnet vil momsfritagelsen for undervisning udelukkende omfatte skoleundervisning på skoler og universiteter mv. Undervisningen
skal således i sig selv medføre en overførsel af viden og færdigheder vedrørende en bred og varieret mængde af emner. Det fremgår af udkast til styresignalet, at der skal være tale om undervisningsforløb bestående af flere  fag. Herunder skal der ske en progression og specialisering inden for de specifikke fagområder.

Fitnesscentre og øvrige private udbydere, fx fysioterapeuter af undervisning i forskellige legemsøvelser har hidtil været omfattet af momsfritagelsen for undervisning, når der har været et væsentligt element af undervisning i øvelserne, fx holdundervisning med instruktør. I henhold til udkast til styresignaler om praksisændringen vil denne momsfritagelse ikke længere kunne opretholdes.

Det er vores umiddelbare opfattelse, at der må være en forskel på fitnesscentres og sundhedssektorens, fx fysioterapeuters, udbydelse af undervisning, idet visse hold kan bestå af patienter, som deltager i holdundervisningen som et led i deres behandling, fx ryg-, skulder- og knæhold mv., og hvor deltageren betaler efter de normale takster for fysioterapi med sygesikringstilskud. Disse hold er således, efter vores umiddelbare opfattelse, ikke omfattet af fritagelsesbestemmelsen vedrørende undervisning, men vedrørende levering af sundhedsydelser.

Fysioterapeuters øvrige udbud af holdundervisning, må formodes at blive omfattet af momspligten, fx yoga, zumba og ”stram op”-hold mv. (ej udtømmende).

Der har været mange indsigelser til de pågældende udkast til styresignaler om praksisændringen, og de foreligger endnu ikke i en endelig version nu knap 1 år efter, at de er udsendt. Praksisændringen vil tidligst træde i kraft 6 måneder efter det endelige styresignal.

Vi følger udviklingen på området og følger op straks, der foreligger et endeligt styresignal.