Nye indlejerkontrakter

Dato: 23. februar 2024

Danske Fysioterapeuter har offentliggjort nye indlejerkontrakter, som afspejler den nye overenskomst. Den væsentligste ændring af kontrakten er, at der er indført en bestem-melse om, at lejer tildeles en minimums- og maksimumsomsætning.

Det er vores vurdering, at den opdaterede kontrakt er et rigtig godt udgangspunkt, men set fra klinikejerens synspunkt, mener vi, at der er plads til forbedring.

Indførelsen af en minimums- og maksimumsomsætning for indlejere er en efter vores opfattelse en nødvendighed, og det er et redskab alle klinikejere bør benytte sig af. Ellers har klinikejeren ikke det fornødne redskab til at styre klinikkens økonomi og sikre, at omsætningen ikke overstiger den tildelte kapacitet.

I tråd med den mere aktive økonomistyring, som overenskomsten og indlejerkontrakten lægger op til, anbefaler vi også, at klinikejeren løbende har en dialog med sine indlejere om fordeling af kapacitet m.v., så klinikejeren opnår den bedste udnyttelse. Denne dialog bør foregå løbende over hele året og hvert fald med få måneders mellemrum.

Fordeling af kapacitet hen over året

Danske Fysioterapeuter har foreslået en model til at fordele kapaciteten hen over året. Hensynene her er at sikre balance mellem kontinuerlig behandling og effektiv udnyttelse af klinikkens kapacitet.

Vi opfordrer dog klinikejerne ved deres forhandling med indlejerne at forholde sig til om procentsatserne pr. kvartal eller måned stemmer overens med klinikkens forhold, tidligere omsætninger, og særlige forhold, herunder eksempelvis udsving som følge af ferieafholdelse.

Konsekvens ved afvigelser

Det er tilføjet i den nye skabelon til indlejerkontrakten, at hvis en indlejer fraviger fra fordelingsplanen, så kan klinikken tildele op til 25 % af kapaciteten pr. kvartal til andre fysioterapeuter.

Som nævnt indledningsvist er der behov for, at klinikejerne kontinuerligt følger op på økonomien, og sikrer sig, at indlejere/ansatte m.fl. opretholder deres omsætning. Derfor er det vores anbefaling, at man går et skridt videre, end der lægges op til i den nye skabelon til indlejerkontrakten. Eksempelvis bør man sikre sig, at retten til at omfordele al uudnyttet behandling for den forudgående periode til andre, ligesom man bør have ret til at reducere kapaciteten for den kommende periode, hvis årsagen til den lave omsætning stadig består.

Formålet med at kunne reducere indlejerens kapacitet skal ikke være at tvinge nogens omsætning ned, men at skabe rum til en reel dialog med indlejeren om den forventede omsætning, herunder om efterslæbet realistisk kan indhentes. Kan det ikke det, skal man som klinikejer have mulighed for, at foretage den nødvendige omfordeling.

Reel minimumsomsætning

Såfremt en indlejer fastholder at kunne indhente efterslæbet, kan klinkejeren efter omstændighederne gå skridtet videre, og sikre sig, at indlejeren forpligter sig til en reel minimumsomsætning, forstået på den måde, at indlejeren betaler leje af en vis omsætning uagtet om denne realiseres af indlejeren eller ej.

Det er værd at bemærke, at hvis der sker sådanne skævvridninger i årets løb er det vigtigt at fastholde den almindelige patientfordeling, så andre indlejere ikke stilles dårligere som følge af en indlejers forsøg på at indhente et efterslæb på omsætningen.

Tilbagebetaling ved overskridelse af maksimum

Danske Fysioterapeuter har i afsnit 1.9.4. i skabelonkontrakten anført, at indlejeren skal dække klinikkens tab, såfremt indlejeren overskrider sin kapacitet. Det er uhyre essentielt at alle klinikejere får indført dette i kontrakterne.

Danske Fysioterapeuter har dog tilføjet en note til bestemmelsen om, at klinikken kun lider et tab, hvis knækgrænsen overskrides for den samlede kapacitet. Denne note er ikke helt retvisende. Klinikken kan godt lide tab, som følge af en indlejers overskridelse, selvom klinikken holder sig inden for sin samlede kapacitet.

Til støtte for det synspunkt henvises til indlejerkontaktens afsnit 1.9.5, hvor der står:

”Såfremt lejer påføres et tab af omsætning som følge af klinikkens eller tredjemands overforbrug, skal klinikken dække lejerens tab, evt. ved lejers modregning i kliniklejen”

Det er en forholdsvis gratis omgang for en indlejer at påstå, at der er lidt et tab fordi vedkommende ikke har fået sin andel af patienterne som følge af, at en anden indlejer har overskredet sit maksimum. Derved kan man ende man i en situation, hvor klinkejeren skal kompensere en indlejer, men ikke kan kræve sit tab dækket af en anden.

Derudover bør man som klinikejer overveje om modregning overhovedet er hensigtsmæssigt i lejeforholdet.

Konkurrence-/ kunde-/ eller patientklausuler?

Ud over minimum- og maksimumsomsætning, bør man som klinikejer holde sig for øje, at indlejere er selvstændige erhvervsdrivende, hvorfor de også bør behandles sådan. Det er derfor en overvejelse værd om man skal tilføje en konkurrence- kunde-/ eller patientklausul i sine indlejerkontrakter.

En konkurrenceklausul kan forhindre, at en indlejer starter sin egen virksomhed på den anden side af vejen. Det bør man som klinikejer indføre i sine indlejerkontrakter.

En patientklausul kan forhindre, at en indlejer medtager patienter til sin egen nystartede virksomhed. Patientklausuler bør man være påpasselig med. Patienterne vil typisk gerne selv bestemme, hvem der skal behandle dem. En alt for rigid patientklausul kan derfor føre til, at hverken klinikejeren eller den tidligere indlejer får lov at behandle patienterne.

Endelig kan man overveje en kundeklausul, hvis man har gode og lukrative virksomhedsaftaler. Har man et par gode virksomhedsaftaler, som tilnærmelsesvist udgør fuldtidsarbejde for en indlejer, så bør man sikre sig, at indlejeren ikke medtager kunden/virksomheden efter ophør. Vi ser med mellemrum at sådanne virksomhedsaftaler serviceres af den samme faste indlejer. Her udvikles et tillidsforhold mellem virksomheden og indlejeren, og det er ganske sandsynligt, at virksomheden vil følge indlejeren. Det bør man beskytte sig imod.

I småtingsafdelingen

Det har stået i skabelonen til indlejerkontrakten længe, men det slår os til stadighed som besynderligt, at indlejer kun skal betale for nye nøgler/nøglebrikker, hvis de er bortkommet som følge af grov uagtsomhed (i modsætning til simpel uagtsomhed).

Klinikejerens udgifter og administration er den samme uagtet årsagen til bortkomsten, og følgelig bør indlejeren erstatte klinikejeren disse udgifter.  

Vi formoder tilgangen skyldes et ønske om at ligestille indlejer med ansatte (hvor ansatte næppe kan gøres ansvarlige for bortkomst af nøgler ved simpel uagtsomhed), men det er ikke hensigtsmæssigt, da indlejere pr. definition er selvstændige erhvervsdrivende, som beskrevet ovenfor. Forholdene mellem ansatte og indlejere er væsensforskellige og bør behandles derefter, og man bør undgå at sammenligne vilkårene, idet et indlejerforhold derved hurtigt kan få karakter af et ansættelsesforhold, hvilket kan medføre en række uheldige konsekvenser. En generel anbefaling herfra er at adskille indlejereforhold fra ansættelsesforhold ved enhver lejlighed. – så lad nu indlejerne selv betale for de nøgler, de smider væk.

Har du som klinikejer spørgsmål til artiklen, indlejerkontrakten eller overenskomsten, så er du meget velkommen til at kontakte en Innova Advokatfirma eller Penta Advokater.