Når patienten klager til Styrelsen for Patientklager

Forfatter: Penta Advokater
Dato: 9. august 2023

Som fysioterapeut og autoriseret sundhedsperson risikerer man, at en patient klager til Styrelsen for Patientklager over den behandling, som patienten har modtaget. Som sundhedsperson bliver man ofte ramt på sin faglige stolthed ved sådan en klage. Vi vil derfor gerne give dig et indblik i sagsprocessen, så du bliver klædt godt på til at håndtere en klagesag.

Dine rettigheder

Som part i en klagesag har du nogle rettigheder, som kan have afgørende betydning for sagens udfald. Advokatfuldmægtig hos Penta Advokater og tidligere specialkonsulent i Styrelsen for Patientklager, Anna Kragh, forklarer: ”Der er flere forholdsregler, du som indklaget kan tage, og disse kan have rigtig stor indvirkning på sagen.” Disse forholdsregler samt oplysninger om sagsbehandlingen bliver gennemgået nedenfor.

Klagens indhold

Der findes ingen bagatelgrænse for klagens indhold. Uanset hvad klagen omhandler, skal styrelsen altså behandle sagen, hvis klagen ligger inden for styrelsens kompetence. Klagerne bliver derfor ikke afvist som ”åbenbart grundløse” eller lignende.

Udtalelse til sagen

Som indklaget fysioterapeut vil du altid have mulighed for at udtale dig om klagesagen, men du er ikke forpligtet til det.

Selvom du ikke er forpligtet til at komme med en udtalelse, vil vi altid anbefale, at du sender en udtalelse, der er så klar som mulig. Anna Kragh uddyber: ”En udtalelse fra en indklaget sundhedsperson er som udgangspunkt tungtvejende. Ved at uddybe eller nuancere journalen eller bestride klagers fremstilling, kan din udtalelse blive afgørende for sagens udfald.”

Du har som indklaget fysioterapeut mulighed for at komme med en udtalelse til sagen helt indtil afgørelsestidspunktet. Vores anbefaling er dog, at du sender din udtalelse, så snart du har mulighed for det. På den måde kan relevante oplysninger fra dig blive inddraget af sagsbehandleren og den sagkyndige fysioterapeut allerede fra sagsbehandlingens begyndelse.

Parthøring over kritik

Hvis det vurderes, at du som indklaget fysioterapeut har handlet kritisabelt, vil du blive partshørt over denne vurdering, inden der træffes afgørelse i sagen. Du vil derimod ikke blive partshørt, hvis der i en klagesag mod din klinik lægges op til kritik.

Typisk vil du blive partshørt over vurderingen fra en sagkyndig fysioterapeut, men det afhænger af klagens karakter. Er der eksempelvis alene klaget over brud på tavshedspligt, vil du blive partshørt over styrelsens juridiske vurdering.

Partshøringen giver dig mulighed for at forsvare dig selv, og hvis du ikke sender et partshøringssvar, har du ikke mulighed for at påvirke udfaldet af sagen. Er du uenig i noget i den fremsendte vurdering, eller har du uddybende bemærkninger, anbefaler vi dig derfor at sende dine bemærkninger til styrelsen.

Afgørelse af en klagesag hos Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Der kan alene udtales kritik af dig som fysioterapeut, hvis et flertal i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn beslutter det. Disciplinærnævnet består af en dommer samt to lægmandsmedlemmer og to sundhedsfagligt uddannede medlemmer inden for de sundhedsfaglige områder, sagen vedrører. Ved afgørelse af en sag mod dig som fysioterapeut, og ikke din klinik, vil du således altid være repræsenteret af fysioterapeuter, der har mulighed for at tale din sag.

Følgevirkningerne ved kritik

Bliver afgørelsen, at der ved behandlingen er handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard eller i strid med sundhedslovgivningen, vil der blive udtalt kritik herfor.

Afgørelsen vil i visse tilfælde blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside og på sundhed.dk. Offentliggørelsens karakter og omfanget heraf afhænger af sagstypen og af årsagen til offentliggørelsen. Årsagen til offentliggørelsen kan blandt andet være gentagen kritik, kritik med indskærpelse eller læring.

Hvis du har spørgsmål til en eventuel klagesag, eller hvis du gerne vil have bistand til udfærdigelse af din udtalelse, står vores fagspecialister naturligvis til rådighed.